1. Indledning

Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende salgs, handels og leveringsbetingelser gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra JDB EL-teknik (herefter ”JDB”). Medmindre der i et konkret tilbud, salg eller leverance skriftligt er aftalt specielle vilkår, og disse særlige vilkår på et eller flere punkter afviger disse salgs- og leveringsbetingelser, skal de specielle vilkår tillægges forrang.

2. Priser

Alle salg sker til priser, der er gældende på leveringstidspunktet, medmindre et af JDB afgivet skriftligt tilbud specifikt omhandler fast pris gældende på leveringstidspunktet.

JDBs priser er baseret på materiale og løn omkostninger, der er gældende på tidspunktet for fremsendelse af ordrebekræftelse. Uanset om der er fast pris aftalt, er JDB derfor berettiget til at forhøje de faste priser, hvis førnævnte forhold bevirker, at JDBs omkostninger i forbindelse med levering stiger med mere end 2 %.

Alle af JDBs priser er, medmindre andet udtrykkeligt fremgår, eksklusive moms, skatter og afgifter, der pålægges varer og timer af den givne art.

Alle tilbud, estimater, priser og tidsangivelser er, med mindre andet er konkret og skriftligt aftalt, afgivet uden forbindtlighed.

3. Betaling og ejendomsforbehold

Betalingsbetingelserne hos JDB er fakturadato + 8 dage, med mindre andet er aftalt.

Såfremt kunden ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholder JDB sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer og arbejde, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan JDB ensidigt ændre betalings- og leverancevilkår. Enhver betalingsmisligholdelse fra kunder betragtes som væsentlig misligholdelse.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber, rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet er JDB i hænde.

Kunde er ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse eller modregning i udestående betalinger til JDB.

JDB forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er fuldt betalt.

4. Levering

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, sker alle leverancer fra JDB. Køber bærer således omkostninger til transport og risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen, efter den er overdraget af JDB.

Leverede varer tages ikke retur med mindre andet er skriftligt aftalt. Beskadigede varer tages ikke retur.

5. Mangler, reklamation og ansvar for mangler

Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer eller udført arbejde, vil JDB efter eget valg enten, ombytte den mangelfulde vare, afhjælpe manglen eller at kreditere køber varens eller timernes pris, eller give afslag i prisen.

JDB yder 24-måneders garanti fra levering på leverede produkter og udført arbejde.

JDB påtager sig intet ansvar for, at leverede varer, eller udført arbejde, egner sig til det af kunden påtænkte formål.

JDB hæfter ikke for fejl eller mangler, der skyldes fejlagtig behandling, levering, opbevaring og montering, eller andre forsømmelser. JDB hæfter ikke for fejl der opstår på baggrund af almindelig slid.

JDBs ansvar er begrænset til direkte tab. Tab som følge af driftnedbrud, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet, og intet reklamationskrav kan overstige den mangelfulde vares, eller udførte arbejdes værdi.

6. Produktansvar

JDB er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, såfremt den leverede vare forvolder skade.

JDB er ikke ansvarlig for indirekte tab som driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller følgeskader i øvrigt.

7. Force Majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelse af aftalen:

Naturkatastrofer, strejker og lock-out’er, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser, Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, ved leverancer fra underleverandører, brand,valutarestriktioner, import- /eksportrestriktioner og andre omstændigheder,manglende transportmuligheder, som parterne ikke har nogen indflydelse på.

I disse tilfælde er JDB berettiget til at annullere ordren eller dele heraf, eller at levere varen, når den pågældende hindring er ophørt.

8. Overdragelighed

JDB er berettiget til at overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til gældende vilkår til tredjemand. Kunden er alene berettiget til at overdrage sine forpligtelser til i henhold til nærværende vilkår efter JDBs forudgående, skriftlige samtykke. Dette samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund.

9. Lov og værneting

Enhver tvist mellem parterne i forbindelse med denne aftale skal afgøres efter dansk lov og ret.